TSK Personeli Zati Demirbaş Tabanca satış yönetmeliği değişti

TSK Personeli Zati Demirbaş Tabanca satış yönetmeliği değişti
Editör: Mavi Kocaeli
15 Temmuz 2020 - 03:10
14 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kapsayan "Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliği" değişti. Değişen yönetmelikte, Jandarma ve Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığı bünyesine geçtiği için kapsamdan çıkarıldı. Yapılan değişiklikler şu şekildedir: 1- Sözleşmeli subay ve astsubaylar yönetmelik kapsamına alınmıştır. Ayrıca önceki yönetmelikte yer alan uzman jandarma çavuşları ibaresi "uzman erbaş" olarak değiştirilmiştir. 2- Devir ve hibe işlemlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırılacağı yönetmelik hükmüne yazılmıştır. 3- Tabanca ile birlikte satılabilecek mermi sayısı 100'den 200'e çıkarılmıştır. 4- Personele satılan tabancaların satış işlemi yapıldığında satış belgesi, daha önce üç suret iken dört surete çıkarılmıştır. Suretlerden birisi kayıtlardan düşülebilmesi için mal saymanlığına gönderilecektir. İŞTE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM Madde 1 - Bu Yönetmelik; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayii gibi hususlar ile personelin hizmetini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. "Madde 1 - Bu Yönetmelik; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Ek 8 inci maddesi kapsamında subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara görevlerinde kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca olarak satılması, hasar, onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayii gibi hususları, personelin zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde geri alınması ile devir ve hibe işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır." Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zati demirbaş tabanca edinmesine ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak işlemler ile tabanca edinen kişileri kapsar. MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca" olarak değiştirilmiştir. Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Zati Demirbaş Tabanca: Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanter kaydına alınan ve bedeli mukabili personele satışı yapılan, personelin memuriyeti süresince Devlet malı silah statüsünü muhafaza eden, görevi süresince taşımak ve kullanmak zorunluluğu olan üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan ancak; personelin emekli olup, memuriyetten ayrıldığında envanter kaydından çıkarılarak personelin zati malı olacak tabancayı, b) Personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşları, ifade eder. MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Personel: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşları, b) Zati demirbaş tabanca: Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri gereği tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kayıtlı Devlet malı silah iken, bedeli mukabili zati demirbaş olarak personele satışı yapılarak idarenin envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip işlemleri personelin şahsi silah envanterinde izlenen ve personelin görevi süresince üçüncü kişilere satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin kaldırıldığı silahı, ifade eder." Madde 4 - Bu Yönetmelik; 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 23/02/2000 tarihli ve 4534 sayılı Kanunla değişik Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır. MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan "23/2/2000 tarihli ve 4534 sayılı Kanunla değişik" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5 - Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilerek personele satılacak tabancaların satış bedelleri, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek oluşturulacak komisyonca tespit edilir. Belirlenen fiyatlar, maliyet bedelinin altında olamaz. İstekli olan personele, tabanca ile birlikte en çok 100 mermi satılabilir. Silahların temini için Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tabanca talebinde bulunan personel miktarı tespit edilir ve talepte bulunan personelden yerli veya yabancı üretim tercihini, tedarik zamanında belirten usulüne uygun bir taahhütname alınır. Tabanca satış bedeli, satışı yapacak komutanlıklarca personelden peşin olarak tahsil edilir ve bu meblağ ilgili komutanlık nakit saymanlığınca, "3212 sayılı Kanun kapsamında zati demirbaş tabanca satışından elde edilmiştir" ifadesi ile Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydedilmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı (1) Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 - Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilerek personele satılacak tabancaların satış bedelleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca oluşturulacak komisyonca tespit edilir. Belirlenen fiyatlar, maliyet bedelinin altında olamaz. İstekli olan personele, bir defaya mahsus zati demirbaş tabanca satılabilir. Tabanca ile birlikte en çok 200 mermi satılabilir. Silahların temini için Kuvvet Komutanlıkları tarafından tabanca talebinde bulunan personel miktarı tespit edilir ve talepte bulunan personelden tedarik zamanında belirtilen usule uygun bir taahhütname alınır. Tabanca satış bedeli, satışı yapacak komutanlıklarca personelden peşin olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bedeller, ilgili komutanlığın bağlı olduğu nakit saymanlığınca, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir." Madde 6- (2) Personelin görevi sırasında, kusuru olmadan arızalanan tabancaların garanti kapsamı dışındaki tamiri, demirbaş silahlara uygulanan şekilde yapılır. Bu tabancaların onarılamayacak kadar hasarlı duruma gelmesi halinde, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından envanter kaydı silinir. Bu şekilde zati demirbaş tabancası envanter kayıtlarından silinen personele, ikinci kez zati demirbaş tabanca satışı yapılmaz. MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ", Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 7 - (2) Personelin hizmetini doldurmadan ayrılma, resen ayırma, ihraç ve benzeri hallerde; satışı yapılan zati demirbaş tabancası, durum tespit raporu düzenlenerek, birimlerince geçici olarak alınıp muhafaza edilir ve tabancası hakkında 21/03/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmetini doldurmadan ayrılma," ibaresi "zorunlu hizmet süresini doldurmadan ayrılması ile" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar ve affa uğramış olsalar bile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilir ve bu silahlar irat kaydedilir." Madde 8 - Personele satılan tabancaların satış işlemi yapıldığında satış belgesi, üç suret olarak düzenlenir. Belgenin birinci sureti, personelin şahsi dosyasına konulur. İkinci sureti, personelin mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında muhafaza edilir. Üçüncü sureti ise personele verilir. MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 8 - Personele satılan tabancaların satış işlemi yapıldığında dört suret Ek-1 (Tabanca Teslim ve Tesellüm Belgesi) ve Ek-2 (Tabanca Tahsis Çizelgesi) tanzim edilir ve onaylanır. Bu belgelerden bir sureti personelin şahsi dosyasına, bir sureti kendisine, bir sureti kayıtlardan düşülebilmesi için mal saymanlığına, bir sureti de mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığına gönderilir." Madde 9 - Tabancanın cinsi, tipi ve seri numarası, personelin özlük dosyasındaki sicil kartına ve personelin kimlik kartına işlenir. Ruhsat işlemleri, 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak 21/03/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür. MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 - Tabancanın cinsi, markası, çapı, tipi ve seri numarası, personelin şahsi silah envanterine ve personelin kimlik kartına işlenir. Ruhsat işlemleri, 6136 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yürütülür." Madde 10 Satışı yapılan tabancaların zati demirbaş silah adı altında envanter işlemleri, ruhsat ve takip işleri; ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülür. MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca" ibaresi "Kuvvet Komutanlığınca" olarak değiştirilmiştir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum