Diyanet, yurtdışına 450 din görevlisi gönderecek

Diyanet, yurtdışına 450 din görevlisi gönderecek
Editör: Mavi Kocaeli
15 Temmuz 2020 - 02:51

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtdışına uzun süreli din görevlisi sınavı ile 255, yurtdışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ile de 200 olmak üzere toplamda 450 din görevlisini yurtdışına gönderecek. D U Y U R U (Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı) Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında istihdam edilmek üzere sınavla Sözleşmeli Din Görevlisi (kadın ve erkek) alınacaktır. I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve AdediDiyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi 200 kişiII- Adaylarda Aranan Şartlar a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak, b) Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS'nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM'den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz, d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak, h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak, i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak, j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak, k) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, III- Başvuru İşlemleri a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 20.07.2020-04.09.2020tarihleri arasında www.kurumdisi.diyanet.gov.tr linkinden mesai bitimine kadar başvuruda bulunabileceklerdir. 1. Başvuru Ekranında istenilen bilgiler hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. 2. Aday Bilgi Formu (Özgeçmiş) Duyurular bölümünden indirilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulup başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 3. Dini yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 4. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye'de Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınacak olan Diplomalarının Türkiye'deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için sınava son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS'nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için söz konusu diplomanın Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 7. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 8. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir, 9. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. 10. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir. b) Başvuru işlemlerinin gerçeğe uygun, hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesinden adayın kendisi sorumlu olacaktır. c) Başkanlığımız gerektiği durumlarda adaylardan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.IV- Sınav İşlemleria) Sınav "Mesleki Ehliyet Sınavı" ve "Yurt dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı" olmak üzere iki aşamalı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak "Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına" çağrılacaklardır. b) Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir. c) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde (ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında) yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfası "duyurular" bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara aynca bir tebligatta bulunulmayacaktır. d) Adaylar sınava gelirken sınava giriş belgeleriyle birlikte, nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır. e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır f) Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası, ilgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport numarası veya başvuru numarası ile Başkanlığımız web sayfası "duyurular" bölümünden öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.V- Sınav Konularıa) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları 1) Kur'an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan) 2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan) b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları 1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan) 2) Genel Kültür, (30 puan) 3) Türkçeyi Kullanma Becerisi, (30 puan) VI- Sınav İçin Kaynak EserlerVII- Atama İşlemleria) Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar "Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi" statüsünde istihdam edileceklerdir. b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir. c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir. d) Atamalar, Ek-2 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır. e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir. f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.VIII- Diğer Hususlara) Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez. c) Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası "duyurular" bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.IX- İletişim Yazışma adresi Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA [email protected] +90 312 295 75 82-83 +90 312 286 97 14 Aday Bilgi Formu (Özgeçmiş) Sözleşmeli Din Görevlisi İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi DUYURU (Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı) Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan dahilinde sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla beş (5) yıla kadar uzatılabilecektir.1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLARa) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak, d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak, e) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası almamış olmak, f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak) g) En az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dini Yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için (657 sayılı DMK'nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil) fiili olarak 5 yıl (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak, i) Müracaat tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için), j) 2018, 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) girmiş olmak, k) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi kategorisinden başvuru yapacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan aşağıda belirtilen asgari düzeyde belgeye sahip olmak; YDS'den son 3 yıl içerisinde 30 puan almış olmak Ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 3 yıl içerisinde alınmış A1 belgesine sahip olmak YDS'den son 5 yıl içerisinde 35 puan almış olmak Ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 5 yıl içerisinde alınmış A2 belgesine sahip olmak YDS'den son 7 yıl içerisinde 40 puan almış olmak Ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 7 yıl içerisinde alınmış B1 belgesine sahip olmak YDS'den son 10 yıl içerisinde 45 puan almış olmak Ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 10 yıl içerisinde alınmış B2 belgesine sahip olmak l) Aşere-i Takrib Mezunu olanlar için Başkanlıkça verilen belgeye sahip olmak, m) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. P uan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır, n) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav son başvuru tarihi itibari ile bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, o) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, p) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya herhangi bir uzun süreli kursa katılmak üzere planlanmış olmamak, q) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurt dışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak, r) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, s) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak, t) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak, u) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLERSınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 20.07.2020 - 31.08.2020 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar; a) Başvurular bireysel olarak www.dibbys.gov.tr adresi "Sınav İşlemlerim" menüsünden yapılacaktır. b) - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine, - İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, - Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Müdürlüklerine, - Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Müdürlüklerine, - Yurt dışında görev yapanlar bağlı bulundukları Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlüklerine başvurularını onaylatacaklardır. c) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından adayın sisteme girmiş olduğu bilgi belgeler kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden en geç 02.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar onaylayacaklardır. d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. e) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi ve DİBBYS (İKYS) yetkilisi sorumlu olacaktır. f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. g) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.3. SINAV TARİHİ VE YERİSınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi "DUYURULAR" bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.4. SINAVLARBakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar Gereğince, Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel, 1- Mesleki Yeterlilik Sınavı 2- Temsil Yeteneği Sınavı olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Temsil Yeteneği Sınavına katılırlar.4.1. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE KONULARIa. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır. b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar; - Kur'an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurüf, ezber olarak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü, - Tefsir: Kur'an-ı Kerim Meali, Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları, Kur'an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu's-Salihin, - Fıkıh: İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler, - İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı, - Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi, - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları, - Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dini ve sosyo-kültürel yapısı, milli tarih, coğrafya ve genel kültür konuları,4.2. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI VE KONULARIa. Temsil yeteneği sınavı, Komisyon marifetiyle sözlü sınav şeklinde yapılır. b. "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" doğrultusunda; Sınavda adayların atanacakları görevin gerektirdiği niteliğe ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından belirlenecek Aday Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde değerlendirilir.5. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI5.1. MESLEKİ YETERLİLİK SÖZLÜ SINAVIa. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir. b. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınav (MBSTS) puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir. c. Mesleki Yeterlilik Sınavının başarı sıralaması aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.5.2. TEMSİL YETENEĞİ SINAVIa. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Temsil Yeteneği Sınavında 100 tam puan üzerinden her aday için ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir. b. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.6. SINAV SONUÇLARIAdaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.7. DİĞER HUSUSLARa. Başkanlık, sınav ve görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir. b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurt dışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair başvuru makamına hitaben yazılmış dilekçeyi müracaat esnasında sisteme yükleyeceklerdir. c. Adaylar Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) d. Bu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, planlanan göreve gitmekten imtina etmesi halinde, hakkından feragat etmiş sayılacak, bu amaçla açılacak yurt dışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaktır. e. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir. f. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın geri döndürmeye yetkilidir. g. Sınava dair her türlü duyuru Başkanlığımız web sayfası DUYURULAR bölümünde yapılacaktır. h. Yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. i. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. 8. İLETİŞİM Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA e-mail [email protected] : +90 312 295 75 82-83 : +90 312 286 97 14

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları