Reklam

Büyükşehir personel taşıma hizmeti alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Bşkanlığı İZAYDAŞ için  Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüyle personel taşıma hizmeti alacağını duyurdu

Büyükşehir personel taşıma hizmeti alacak
Editör: Mavi Kocaeli
22 Şubat 2021 - 15:44
İZAYDAŞ  Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüyle personel taşıma hizmeti alacağını duyurdu. İhaleyi alacak firma 1 Adet 27 ve 2 Adet 17 kişilik Vardiyalı taşıma işini 7 gün, 7 adet 27 ve 2 adet 17 kişilik taşıma işini 5 gün yapacaktır. İhtiyaç halinde 1 yıl içerisinde toplam şehirdışı-şehiriçi 8.000 km personel taşıma işi yapacak.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

  • 0 Yorum